นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท ยังค์มีดีฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และ (Privacy Notice) ดังนี้


 

1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จากัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จากัด จะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป
ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตาม
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาท
นั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

2.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
2.1 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสรุปดังนี้

• สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ นําข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตาม
ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
• สิทธิในการเข้าถึง ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของ ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• สิทธิในการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของ ข้อมูลได้ (anonymous)
• สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการให้โอนย้าย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดไป
ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
• สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล

2.2 เจ้าของข้อมูลร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

2.3 เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ผ่านทาง อีเมล pdpacenter@youngmeedee.co.th หรือ แบบฟอร์มที่ทางบริษัทฯ กําหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อบริษัท
บริษัทฯ ได้มอบให้ฝ่าย DPO ของบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิตาม ที่กฎหมายกำหนด สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
ที่อยู่ 55/5 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-415-3555 #4924 ฝ่าย DPO
อีเมล pdpacenter@youngmeedee.co.th