At YOUNGMEEDEE we are a group of car mania.
We love to see our car completely beauty and we love to share our passion to others.

SUBSIDIARY

Include good quality Skin Care and Brand World Class.


Glass Coating Center from Japan

Carcare Center form JapanProduce quality perfume

 คณะผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้

 

 

PRODUCTS

Good quality products at Youngmeedee. According to the leading general store.

NEW PRODUCTS

AIR FRESHENER

PERSONAL CARE

HOUSE HOLD

AUTOMOTIVE
 

ACTIVITIES

Company activities providing opportunities and support.

EVENT

RALLY

CSR

TEAM WORKWHERE TO BUY

WHERE TO BUY
ONLINE
PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

Support